top of page

การแพทย์ชะลอวัย

SMASHING BALANCE


Smashing Balance เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุด โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง D-Cryo System and VFH System ซึ่งอยู่ใน Handpiece เดี่ยวกัน โดยอาศัยกลไกดังนี้

การรักษาสภาวะสมดุล

เมื่ออุณหภูมิร่างกายลดลง หรือบริเวณใดที่ได้รับความเย็น ร่างกายหรือบริเวณนั้นจะเกิดการไหลเวียนเลือดช้าลง และหากร่างกายมีอุณหภูมิลดลง หรือบริเวณนั้นได้รับความเย็นอย่างต่อเนื่องนานเป็นระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายจะรักษาสภาวะสมดุลของการไหลเวียนเลือดเอาไว้ โดยการเผาผลาญพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในรูปของไขมัน เพื่อทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น และทำให้การไหลเวียนเลือดเป็นปกติ

1.1ภาพแสดงการทำงานของ Smashing Balance

หลักการทำงานของเครื่อง

- กระบวนการแรก : ใช้ ความเย็น10 นาทีเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่กระบวนการการปรับสมดุลของอุณหภูมิร่างกาย เร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงานในระดับ ATP

-.กระบวนการที่สอง : ใช้เวลา 15-20 นาที เผาผลาญพลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเย็นและความร้อนร่วมกัน โดยความเย็นจะสะสมอยู่ในชั้น ผิวหนังชั้นนอก (Epidermis) ซึ่งจะทำให้พลังงานความร้อนของ RF เกิดการสะสมในชั้นไขมันมากที่สุด ไม่ให้กระจายความร้อนออกไปสู่ผิวด้านบน เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด

ความรู้สึกขณะรับการรักษา ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะไม่รู้สึกร้อนมาก เนื่องจากมีความเย็นอยู่ที่ผิวด้านบน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีประสาทรับความรู้สึกร้อนเย็น และเนื่องด้วยการทำงานของหัว RET ของ Smashing Balance จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดความร้อนขึ้น 40-50 องศาเซลเซียส ในเนื้อเยื่อระดับลึกลงไปจากใต้ผิวได้ถึง 10 เซ็นติเมตร ดังนั้นลูกค้าจึงรู้สึกได้ถึงความเย็นมากกว่าความร้อน

-.การะบวนการที่สาม : ใช้เวลา 10 นาที โดยใช้Multipolar สลายไขมันในส่วนตื้น และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เพื่อให้ผิวตึงกระชับ เนียนเรียบ

เครื่อง Smashing Balance เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตความเย็นได้สูงถึง -20 องศาเซลเซียส และความร้อนอได้สูงถึง 40-50 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการรักษา ลดสลายไขมัน กระชับสัดส่วนได้อย่างมีประสิทธภาพและเห็นผลอย่างชัดเจน การใช้ความร้อนในระดับที่เครื่องสามารถทำได้ก็เพียงพอต่อการรักษาแล้ว ถ้าใช้ความร้อนมากเกินกว่าระดับนี้ในเนื้อเยื่อระดับลึก ซึ่งยากที่จะควบคุมในระหว่างการรักษา อาจทำให้เกิดอันตรายได้

1.2 ภาพแสดงการทำงานของ Smashing BalanceRecent Posts
bottom of page